Màster en
Fisioteràpia Vestibular i Funció de l'Equilibri

2a Edició

Pla d'estudis

 • Anatomia i fisiologia del sistema d’equilibrament

  S’estudiarà l’anatomia i fisiologia del sistema d’equilibrament —visual, vestibular i esteroceptiu— des dels nivells inicials fins als més avançats. S’aprendrà el funcionament de la fisiologia vestibular i les seves particularitats amb l’objectiu de dotar l’alumne d’un coneixement molt ampli i específic del sistema vestibular no patològic.

 • Patologia i patofisiologia del sistema vestibular

  S’estudiarà la patologia i fisiopatologia del sistema vestibular, un coneixement clau per fer una correcta valoració funcional i rehabilitació vestibular. Es parlarà del vertigen posicional paroxismal benigne (VPPB) i els seus tipus: neuritis, neuronitis, laberintitis, síndrome de Ménière, PPPD, motion sickness, síndrome de Mal de Debarquement.

 • Rehabilitació vestibular en l’adult

  Abordarem de manera molt específica el VPPB, la seva valoració, la tecnologia emprada i el seu tractament: cupulolitiasi, canalolitiasi, canal posterior, horitzontal o anterior; VPPB poc freqüents; maniobres diagnòstiques: Dix Hallpike, Minimum Stimulus Strategy, maniobres de reposicionament: Semont, Epley, Gufoni, etc.

  Valorarem, tractarem i traçarem plans de rehabilitació per a les hipofuncions, asimetries vestibulars, síndromes de Ménière, PPPD o motion sickness tot utilitzant l’última tecnologia (videonistagmografia, cadira giratòria i realitat virtual). Treballarem l’abordatge psicològic més òptim per a aquest tipus de pacients, fent èmfasi en els més crònics (PPPD).

 • Rehabilitació vestibular infantil

  Maneig de la patologia vestibular en l’infant, des de les valoracions funcionals fins a la rehabilitació específica.

 • Metodologia aplicada a la investigació i a la rehabilitació vestibular

  Integrar la metodologia i els procediments propis de la investigació científica en l'àmbit de la rehabilitació vestibular.
  Dissenyar i desenvolupar investigacions en l'àmbit de la rehabilitació vestibular, aportant nous coneixements en alguna àrea específica d'interès científic i social, respectant els límits de l'ètica i dels valors.

 • Treball final de màster

  Elaboració i defensa davant d'un tribunal, d'un treball original dins del context de la rehabilitació vestibular.

Titulació

Màster de Formació Permanent en Fisioteràpia Vestibular i Funció de l'Equilibri per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol
eventis