×

Màster de Formació Permanent en
Fisioteràpia Vestibular i Funció de l'Equilibri

3a Edició

RAONS PER FER EL CURS

Ser capaç de dur a terme un abordatge correcte tan de primera com de segona intenció de qualsevol patologia vestibular des del camp de la fisioteràpia i saber identificar les alertes que requereixin derivació.

Poder treballar en la planificació de models de rehabilitació i prevenció de patologia vestibular en centres hospitalaris o de fisioteràpia.

Formar part d’equips interdisciplinaris que treballen en la confecció de projectes destinats a reduir els costos econòmics i humans derivats de la patologia vestibular de gran incidència en determinats sectors, com per exemple el laboral.

PRESENTACIÓ

El pacient amb vertigen pateix una sensació il·lusòria rotacional del seu voltant o d’ell mateix respecte de l’ambient, com si tot el seu entorn es mogués. Les crisis poden durar des de segons fins a hores. El cas més freqüent és el vertigen posicional paroxismal benigne (VPPB), tot i que també es produeix a causa de la neuritis, la labirintitis, la síndrome de Ménière, entre altres. El vertigen és un símptoma provocat per disfuncions a l’orella interna on hi ha el sistema vestibular, tot i que, en certs casos, pot venir derivat d’una patologia del sistema nerviós central.

Paral·lelament, el pacient amb una patologia del sistema vestibular també pot patir inestabilitat –tant estàtica com dinàmica–, sensació de flotabilitat, mareig i intolerància al moviment, amb vertigen previ o sense. Es fa evident, doncs, l’important grau d’incapacitat que pot provocar qualsevol patologia del sistema vestibular als pacients, tant a l’activitat laboral com a la pràctica esportiva o a la vida quotidiana, per la qual cosa es veuen greument afectades les activitats més bàsiques del dia a dia.

A Alemanya, la prevalença anual de vertigen/mareig en la població adulta és del 22,9 %, i entre el 10 i el 20 % dels pacients pateixen caigudes a causa dels símptomes. Tanmateix, segons H. K. Neuhauser, el pacient inestable o vertiginós necessita de mitjana cinc visites mèdiques per obtenir un diagnòstic encertat. Queda palesa, doncs, la manca de professionals especialitzats en aquesta branca i la necessitat de poder donar sortida a aquesta quantitat de pacients. Fins i tot, segons Bhattacharyya et al., als EUA, la mitjana del cost directe i indirecte abans d’arribar a un diagnòstic correcte de VPPB és de 2000 $, el 86 % dels casos suspenen la seva activitat laboral i el 68 % disminueixen la seva càrrega de treball.

Actualment, el grau de coneixement del VPPB és alt, tant pel que fa a la seva detecció com al tractament. Gràcies a les maniobres específiques de reposicionament s’aconsegueix solucionar-lo amb mitjanes d’èxit de més del 70 % en tan sols una o dues sessions. Per altra banda, algunes patologies vestibulars com les hipofuncions vestibulars, que poden desencadenar inestabilitat, sensació de flotabilitat, mareig o intolerància al moviment, requereixen més sessions i un alt grau de formació específica. Avui en dia, comptem amb l’equipament necessari per dur a terme una correcta valoració i un tractament adequat, a través de l’exercici terapèutic amb l’ajuda de l’última tecnologia com a principal aliada. L’otoneuròleg i el fisioterapeuta són els principals professionals de la salut amb competències per poder donar sortida a pacients amb aquest tipus de patologia: l’otoneuròleg s’ocupa de la part més mèdica, des de la prescripció de medicació en casos concrets fins a proves complementàries en cas que siguin necessàries, i el fisioterapeuta, de la rehabilitació, que inclou des del tractament dels VPPB fins a tot el procés de rehabilitació d’inestabilitat, mareig o altres problemes d’equilibri. Cal remarcar que el psicòleg té un paper important sobretot en casos més crònics com la síndrome de Ménière o el mareig postural perceptual persistent (MPPP).

Malgrat tractar-se d’un problema de salut important amb una prevalença notable, no hi havia fins ara formació especialitzada. Aquest màster és doncs la primera formació altament especialitzada que aplega professorat internacional amb una dilatada experiència clínica i docent per conformar una aposta formativa única.

Entitats promotores

eventis